हर रोज प्रयोग होने वाले English Word 6

हर रोज प्रयोग होने वाले English Word 6

To - को

To - को

Nothing - कुछ नहीं

Nothing - कुछ नहीं

To me - मुझको

To me - मुझको 

Anything - कुछ भी

Anything - कुछ भी

To you- तुम को

To you- तुम को

Something - कोई बात

Something - कोई बात 

Another-दूसरा

Another-दूसरा

To him-उसको

To him-उसको 

To here-  यहाँ को

To here-  यहाँ को

Other - और

Other - और